Liczba gości

środa, 20 czerwca 2012

3.Mapa i jej skala

1. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy wskazanych elementów mapy.
 • u góry z lewej strony: treść mapy
 • na dole z lewej strony: siatka kartograficzna
 • u góry z prawej strony: skala
 • na dole z prawej strony: legenda
2.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy skal. Następnie przekształć zawarte w tabeli skale tak, aby każda z nich została zapisana w trzech postaciach.
 • pierwsza kolumna: skala liczbowa; 1:8 200 000; 1:400 000; 1:75 000
 • druga kolumna: skala mianowana; 1cm - 82km; 1cm - 4km; 1cm - 750m
 • trzecia kolumna:  podziałka liniowa; pierwsze miejsce - narysuj linię na 3 cm i zaznacz na niej 4 kreski co jeden centymetr, pod pierwszą napisz 0, pod drugą 82, pod trzecią 164, a pod czwartą 246; drugie miejsce - narysuj linię na 3 cm i zaznacz na niej 4 kreski co jeden centymetr, pod pierwszą napisz 0, pod drugą 4, pod trzecią 8, a pod czwartą 12; trzecie miejsce - jest wypełnione
3.Uporządkuj podane skale w kolejności od największej do najmniejszej, wpisując odpowiadające im litery we właściwe miejsca schematu.
 
A.1cm - 2 000km, B.1:70 000, C.1:500 000, D.1 - 0 - 1 - 2 - 3km
 
B - D - C - A

4. Na podstawie zamieszczonych poniżej map wykonaj polecenia.

a) Podaj, którą z map sporządzono w mniejszej skali. - mapa A
b) Napisz, która z map przedstawia mniejszy fragment powierzchni Ziemi. - mapa B
c) Podaj, na której mapie przedstawiono więcej szczegółów. - mapa B
d) Napisz , która z map byłaby bardziej przydatna podczas wycieczki rowerowej nad jezioro Selmęt Wielki. Uzasadnij swój wybór.
Moim zdaniem mapa A, bo na mapie B nie ma całego jeziora Selmęt Wielki, a na mapie A jest ono zamieszczone całe. Jadąc rowerem wystarczy mapa z mniejszą dokładnością, ale za to większą ilością dróg, które prowadzą do tego jeziora.

5.Korzystając z zamieszczonej poniżej mapy okolic Augustowa, wykonaj polecenia.
a) Autobus jedzie z Augustowa do miejscowości Rynie przez Rutki Nowe, Grabowo i Suchą Wieś, a dalej najkrótszą możliwą drogą. Wypisz nazwy pozostałych miejscowości, przez które musi przejechać, aby dotrzeć do celu. - Raczki, Cimochy, Krupie
b)Określ, w jakim kierunku będzie poruszał się autobus, jadąc: z Augustowa do Rutek Nowych - zachodni (W), z Rutek Nowych do Grabowa - północny(N)
c)Oblicz, ile kilometrów pokona autobus na trasie Augustów - Rynie
Obliczenia: 1cm- 5km
8cm - x
8km * 5 = 40km
Odp.: Autobus pokona ok. 40 km.
e) Podkreśl prawidłową informację w poniższym zdaniu.
Trasa wiodąca z Augustowa do miejscowości Rynie przez Rutki Nowe, Kalinowo i Milewo jest dłuższa /krótsza od tej, która prowadzi przez Rutki Nowe, Grabowo i Suchą Wieś.
f) Odległość na mapie pomiędzy Raczkami a Wieliczkami mierzona w linii prostej wynosi  2,8 cm. Oblicz skalę mapy, na której odległość między tymi miejscowościami wynosi 1,4cm.
Obliczenia: 2,8 : 1,4 = 2
500 000 * 2=1 000 000
Odp.: Skala to 1: 1 000 000. 


2.Współrzędne geograficzne
1. Zielonym kolorem zamaluj cechy południków, a żółtym - cechy równoleżników.
południki
mają taką samą długość
mają kształt półokręgów
łączą biegun północny z biegunem południowym
równoleżniki
są liniami biegnącymi z zachodu na wschód
są położone równolegle względem siebie
są różnej długości
2. Korzystając z poniższej mapy konturowej, wykonaj następujące polecenia.
a) Zaznacz czerwonym kolorem południk 0 stopni oraz równik.
b) Narysuj wzdłuż południka 0 stopni i równika strzałki wskazujące, w którą stronę wzrasta wartość długości geograficznej, a w którą - szerokości geograficznej.
c) Uzupełnij według podanego wzoru opis ćwiartek kuli ziemskiej, na których znajdują się punkty B, C, D
A - szerokość geograficzna północna                                B - szerokość geograficzna północna    
    długość geograficzna zachodnia                                       długość geograficzna wschodnia
 pionowa kreska - południk
pozioma kreska - równik
strzałki:
od przecięcia kresek rysujemy strzałki na boki ( na górę, na dół, w prawo i w lewo)
im dalej od przecięcia kresek tym większa wartość długości i szerokości geograficznej

C - szerokość geograficzna południowa                                   D - szerokość geograficzna południowa
długość geograficzna zachodnia                                                 długość geograficzna wschodnia
3. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego - literę F.
a) Równik dzieli kulę ziemską na półkulę wschodnią i półkulę zachodnią. F
b) Punkty leżące na południe od równika maja szerokość geograficzną południową. P
c) Punkty położone na zachód od południka 0 stopni maja długość geograficzną wschodnią. F
d) Punkty położone na wschód od południka 0 stopni mają długość geograficzna wschodnią. P
4.Odczytaj i zapisz według podanego wzoru współrzędne geograficzne punktów zaznaczonych na poniższych układach południków i równoleżników.
a) z dokładnością do 1 stopnia
A - 27 stopni S, 15 stopni E
Punkt A leży na 27 stopniach szerokości geograficznej południowej i na 15 stopniu długości geograficznej wschodniej
B - 2 stopnie N, 64 stopni W
Punkt B leży na 2 stopniu  szerokości geograficznej północnej i na 64 stopniu długości geograficznej zachodniej
C - 58 stopni N, 24 stopni E
Punkt C leży na 58 stopniu szerokości geograficznej północnej i na 24 stopniu długości geograficznej wschodniej
b) z dokładnością do 10'
D - 41 stopni 50' S, 168 stopni 30' E
Punkt D leży na 41 stopniu i 50 minucie szerokości geograficznej południowej oraz na 168 stopniu i 30 minucie długości geograficznej wschodniej.
E - 5 stopni 40' N, 34 stopnie 50' W
Punkt E leży na 5 stopniu i 40 minucie szerokości geograficznej północnej oraz na 34 stopniu i 50 minucie długości geograficznej zachodniej
F - 76 stopni 20' S, 91 stopni 30' E
Punkt F leży na 76 stopniu i 20 minucie szerokości geograficznej południowej oraz na 91 stopniu i 30 minucie długości geograficznej wschodniej
5. Wykonaj poniższe polecenia.
a) to musicie zrobić sami
b) Podaj nazwę kontynentu, którego kontur powstał na układzie południków i równoleżników.
Australia
c) Poznaj obiekt przedstawiony na zamieszczonej obok fotografii, a następnie podaj nazwę miast, w którym się on znajduje.
Opera w Sydney
d) to tez musicie zrobić sami
6. Korzystając z atlasu geograficznego, uzupełnij tabelę, wpisując brakujące nazwy obiektów geograficznych lub współrzędne geograficzne określone z dokładnością do pełnego stopnia.
Europa
Etna - 37 stopni N, 16 stopni E
Ateny - 38 stopni N, 24 stopnie E
Azja
Katmandu - 28 stopni N, 87 stopni E
Pekin - 40 stopni N , 117 stopni E
Ameryka Północna
Ottawa - 45 stopni N, 76 stopni W
Meksyk - 19 stopni N, 99 stopni W
Ameryka Południowa
Santiago - 33 stopnie S, 70 stopni W
Rio de Janerio - 23 stopnie S, 43 stopnie W
Afryka
Kair - 30 stopni N, 32 stopni E
Kapsztad - 34 stopnie S, 18 stopni E
Australia
Canberra - 35 stopni S 149 stopni E
Góra Strzeleckiego - 40 stopni S, 148 stopni E
Antarktyda
Wostok 78 °S, 107 °E
7. Korzystając z atlasu geograficznego, rozwiąż logogryf, wpisując nazwy polskich miast, których współrzędne geograficzne zamieszczono poniżej. Następnie wykonaj polecenia.
1.Częstochowa
2.Bydgoszcz
3.Elbląg
4.Kielce
5.Poznań
6.Wrocław
7.Tarnów
8.Kalisz
9.Białystok
10.Gniezno
11.Przemyśl
12.Rzeszów
Hasło: odbiornik GPS
a) Podaj nazwę miasta, którego współrzędne  geograficzne wskazuje przedstawiony na fotografii odbiornik GPS.
Nazwa miasta: Londyn
b) Podaj pełną nazwę obserwatorium astronomicznego, przez które przebiega główny południk.
Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich w Londynie
c) Wymień cztery przykłady informacji, jakie można odczytać z odbiorników GPS wykorzystywanych w nawigacji samochodowej.
 • położenie geograficzne jakiegoś punktu
 • numer drogi, którą należy się kierować
 • ukształtowanie powierzchni (np. niziny, góry)
 • trasę przejazdu do wyznaczonego przez nas punktu
1.Czym zajmuje się geografia?

1.Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca wymienione poniżej zagadnienia będące przedmiotem badań geografii fizycznej lub geografii społeczno-ekonomicznej.
zasoby wodne, przemysł energetyczny, prognozowanie pogody, problemy wyżywienia ludności, budowa geologiczna, rozmieszczenie ludności, zmiany klimatu, transport samochodowy
 Geografia
fizyczna
zasoby wodne
prognozowanie pogody
budowa geologiczna
zmiany klimatu
społeczno-ekonomiczna
przemysł energetyczny
problemy wyżywienia ludności
rozmieszczenie ludności
transport samochodowy
 2.Przyporządkuj sferom Ziemi wymienione poniżej nazwy elementów środowiska przyrodniczego, zamalowując je odpowiednimi kolorami.
biosfera
ryba
drzewo
ptak
hydrosfera
rzeka
lądolód
morze
jezioro
litosfera
skała
wulkan
pedosfera
piasek
gleba

atmosfera
powietrze
3.Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy sferami Ziemi wymienionymi poniżej.
a) Oddziaływanie hydrosfery na litosferę
żłobienie gleby, tworzenie rzek
b) Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę
parowanie, falowanie wody
c) Oddziaływanie atmosfery na biosferę
organizmy żywe oddychają
d) Oddziaływanie litosfery na atmosferę
 w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów
e) Oddziaływanie hydrosfery na biosferę
woda jest niezbędnym czynnikiem o życia na Ziemi
4.Wyobraź sobie, że wybierasz się z rodzicami na wakacje do Grecji. Wymień źródła informacji, z których skorzystasz:
a) opracowując trasę przejazdu samochodem.
Źródła informacji: atlas dróg samochodowych, mapa, internet, GPS
b) wybierając miejsca warte odwiedzenia.
Źródła informacji: książki, encyklopedie, przewodniki, internet
c) wybierając miejsca noclegowe.
Źródła informacji: internet, katalogi z wycieczkami, telegazeta, przewodniki
d) zbierając informacje dotyczące pogody, jakiej możesz spodziewać się na miejscu.
Źródła informacji: internet, atlas geograficzny, książki, encyklopedie,przewodniki
5. Na podstawie informacji zawartych w podręczniku uzupełnij ilustrację, wpisując w odpowiednie miejsca:
a) obwód równika
b)długość promienia równikowego, biegunowego i średniego
pozioma kreska: promień równikowy
pionowa kreska: promień biegunowy
ukośna kreska: promień średni
6.Skreśl błędne informacje w poniższym tekście.
Długość promienia równikowego jest większa / mniejsza od długości promienia biegunowego o 21 / 31 km. Oznacza to, że nasza planeta jest spłaszczona na równiku / przy biegunach i tym samym przypomina kształtem kulę / elipsoidę. Najnowsze pomiary wielkości Ziemi dowiodły jednak, że ma ona bardziej nieregularny kształt, określany terminem ,,geoida'' / elipsoida.
*7. W III wieku p.n.e. Eratostenes z Cyreny jako pierwszy  obliczył obwód Ziemi. Grecki uczony zauważył, że w mieście Syene ( obecnie Asuan w Egipcie), podczas letniego przesilenia, promienie słoneczne oświetlały w południe dno głębokiej studni, co świadczyło o zenitalnym położeniu Słońca. W tym czasie, w położonej około 800 km na północ Aleksandrii, odchylenie promieni słonecznych od zenitu wynosiło 1/50 część kąta pełnego, czyli 7 stopni 12'. Oblicz obwód Ziemi metodą Eratostenesa.
Obliczenia: 800km X 50 =40 000 km
Odpowiedź: Licząc metodą Eratostenesa obwód Ziemi wynosi 40 000 km.
rozdział 1
PODSTAWY GEOGRAFII